Blogul ortodox ΑΚΤΙΝΕΣ, in limba greaca, a publicat 5 articole cu imagini de la saptamana ecumenista din Romania, care s-a incheiat pe 25 ianuarie. Din cauza acestor greseli facute de patriarhia romana, multi romani sunt tratati foarte urat de catre greci, cand merg in pelerinaj in Grecia, acuzandu-ne ca suntem eretici si ca ne vindem credinta papistasilor. Acelasi lucru se intampla si in Rusia. Le au si grecii si rusii pe ale lor, dar in acest caz au dreptate, caci suntem cea mai ecumenista patriarhie! Si mai grav este ca vom fi “marginalizati” de Insusi Dumnezeu, pentru calcarea Sfintelor Canoane.

Iata si articolele de pe blogul ΑΚΤΙΝΕΣ:

Tot acest blog a semnalat ecumenismul episcopului Siluan al Italiei, care a mers chiar alaturi de ereticul papa Ratzinger, la Vatican, facand de rusine Ortodoxia.

Ce spune Biserica lui Hristos despre faptele săvârșite de ierarhii noştri?

 • Matei 7:15: “Luati-vă aminte de proorocii mincinosi, care vin către voi în vesmintele oilor, iar dinlăuntru sunt lupi răpitori.”
 • Matei 24:24: “Că se vor scula hristosi mincinosi si prooroci mincinosi si vor da semne mari si minuni, cât să însale, de va fi cu putintă, si pre cei alesi.”
 • Faptele Apostolilor 5:29: “Si răspunzând Petru si apostolii, ziseră: A asculta trebuie pre Dumnezeu mai mult decât pre oameni.”
 • Fapte 20:28: “Luati drept aceea aminte, si vouă si la toată turma întru care pre voi Duhul Cel Sfânt v-au pus socotitori, ca să pasteti Biserica lui Dumnezeu, pe care o au câstigat prin sângele Lui.”
 • Fapte 20: 29-30: “Pentru că eu stiu aceasta că vor intra, după venirea mea lupi grei între voi, necrutând turma. Si dintre voi, singuri se vor scula bărbati grăind îndărătnicie, ca sa tragă pre ucenici după dânsii.”
 • Romani 16:17-18: “Si rog pre voi fratilor să socotiti pre aceia ce împerecherile si smintelile fac afară de învătătura care voi ati învătat, si vă abateti de la ei. Pentru că unii ca aceia Domnului nostru Iisus Hristos nu slujesc, ci pântecelor lor, si prin bunăcuvântare si bun grai însală inimile prostilor.”
 • Galateni 1:8: “Ci măcar de noi sau înger din cer va binevesti vouă afară de ce am vestit vouă, anathema să fie!”
 • Efeseni 4:5: “Este un Domn, o Credintă, un Botez.”
 • Efeseni 4:14-16: “Ca să nu fim prunci, învăluindu-ne si purtându-ne cu tot vântul învătăturii, cu rătăcirea oamenilor întru viclesug, spre mestesugirea înselăciunii. Ci adeveriti fiindu-I, cu dragoste să crestem la El toate, Carele este capul Hristos.”II
 • Tesaloniceni 2:15: “Drept aceea fratilor, stati si tineti învătăturile carele v-ati învătat, ori prin cuvânt, ori prin cartea noastră.”
 • II Tesaloniceni 3:6: “Si poruncim vouă fratilor, întru numele Domnului nostru Iisus Hristos, să vă feriti voi de către tot fratele ce umblă fără de tocmeală, si nu după învătătura care au luat de la noi.”
 • I Timotei 4:1: “Iară Duhul aievea zice că în cele de apoi vremi, se vor depărta oarecare de către credintă, luând aminte la duhuri de înselăciune si dăscălii ale dracilor.”
 • I Timotei 4:6-8: “Acestea arătându-le fratilor, bun slujitor vei fi lui Iisus Hristos, hrănindu-te cu cuvintele credintei si ale celei bune învătături, căreia ai urmat. Iar cele spurcate si băbesti basme le părăseste si te învată pre tine către buna credintă.”
 • I Timotei 4:16: “Ia aminte tie si învătăturii: rămâi întru acestea; pentru că aceasta făcând si pre tine vei mântui si pre cei ce te ascultă.”
 • I Timotei 6:20-21: “O, Timotei, ce ai pus înainte păzeste, depărtându-te de cele spurcate glasuri desarte si prigoane ale stiintei celei ce e cu mincinos nume, cu care unii lăudându-se, împrejurul credintei nu nimeriră.”
 • II Timotei 4:3-4: “Căci va veni o vreme când nu vor mai suferi învătătura sănătoasă ci – dornici să-si desfăteze auzul – îsi vor grămădi învătători după poftele lor si îsi vor întoarce auzul de la adevăr si se vor abate către basme.”
 • Tit 3:9-10: “Iar cele nebune cercări si graiuri de neamuri si pricini si sfădiri de lege, părăseste-le, pentru că sunt nefolositoare si desarte. Pre omul eretic, după întâia si a doua mustrare, părăseste-l, stiind că s-a îndărătnicit unul ca acela si păcătuieste, fiind singur de sine osândit.”
 • Iacov 2:10: “Pentru că cine va păzi toată legea, dar va gresi într-o singură poruncă, s-a făcut vinovat fată de toate poruncile.”
 • I Petru 5:2-3: “Păstoriti turma lui Dumnezeu, dată în paza voastră, cercetând-o nu cu silnicie, ci cu voie bună, după Dumnezeu, nu pentru câstig urât, ci din dragoste. Nu ca si cum ati fi stăpâni peste Biserici ci pilde făcându-vă turmei.”
 • II Petru 1:20-21: “Dar mai înainte de toate, trebuie să stiti că nici o proorocie a Scripturii nu se tâlcuieste după socotinta fiecăruia. Pentru că niciodată proorocia nu s-a făcut din voia omului, ci oamenii cei sfinti ai lui Dumnezeu au grăit, purtati fiind de Duhul Sfânt.”
 • I Ioan 4:1: “Iubitilor, nu dati crezare oricărui duh, ci cercati duhurile dacă sunt de la Dumnezeu, fiindcă multi prooroci mincinosi au iesit în lume.”
 • I Ioan 4:6: “Noi de la Dumnezeu suntem; acela ce stie pre Dumnezeu aude pre noi; carele nu este de la Dumnezeu nu ascultă pre noi (apostolii).”
 • II Ioan 1:10-11: “De vine oarecine către voi si această învătătură nu aduce, nu-l primiti pre dânsul în casă si “Bun venit” lui nu-i ziceti. Pentru că acela ce-i zice lui “Binete” se amestecă cu lucrurile lui cele rele.”
 • Apocalipsa 12:3-4: “Si iată balaur mare de foc având capete sapte si coarne zece si preste capetele lui steme sapte. Si coada lui trăgea a treia parte din stelele cerului si le puse pre ele la pământ.” (citatele scripturistice sunt preluate din Biblia de la 1688, Bucuresti)
 • Psalmul 100:9: “Cel ce grăieste nedreptăti nu va sta înaintea ochilor mei.”
 • Psalmul 118:126: “Vremea este să lucreze Domnul, că oamenii au stricat legea Ta.”
 • Canonul 10 al Sfintilor Apostoli: “Dacă cineva s-ar ruga, chiar si în casă cu cel afurisit (scos din comuniune) acela să se afurisească.”
 • Canonul 45 al Sfintilor Apostoli: “Episcopul, presbiterul sau diaconul, dacă numai s-ar ruga împreună cu ereticii, să se afurisească, iar dacă le-a permis acestora să săvârsească ceva ca si clerici (să săvârsească cele sfinte), să se caterisească.”
 • Canonul 46 al Sfintilor Apostoli: “Episcopul sau presbiterul care primesc botezul sau jertfa ereticilor, poruncim să se caterisească. Căci ce întelegere poate să fie între Hristos si Veliar? Sau ce parte are credinciosul cu necredinciosul?”
 • Canonul 47 al Sfintilor Apostoli: „Episcopul sau preotul de va boteza din nou pe cel cu botez adevarat, sau de nu va boteza pe cel spurcat (cu botezul fals) de catre necinstitorii lui Dumnezeu, sa se cateriseasca ca unul ce-si bate joc de crucea si moartea Domnului si nu deosebeste pe adevaratii preoti, de preotii cei mincinosi ai ereticilor.”
 • Canonul 64 al Sfintilor Apostoli: “Dacă vreun cleric sau laic intră în sinagoga iudeilor sau a ereticilor ca să se roage, să se caterisească si să se afurisească.”
 • Canonul 6 al Sinodului V local de la Laodiceea (343): “Nu este îngăduit ereticilor a intra în casa lui Dumnezeu dacă stăruie în eres.”
 • Canonul 32 al Sinodului V local de la Laodiceea: “Nu se cuvine a primi binecuvântările ereticilor, care sunt mai mult absurdităti decât binecuvântări.”
 • Canonul 15 al Sinodului al Nouălea din Constantinopol (861)”Cei ce propovăduiesc public eresul sau îl învată în Biserici, să fie îndepărtati de comuniunea cu credinciosii si afurisiti, ca unii ce fac schismă si sfărâmă unitatea Bisericii.”
 • Din cuvântul Sinodului al VII- lea Ecumenic (Niceea, 787)”Să nu faceti nici inovatie, nici omitere în Predania pe care am păzit-o cu evlavie până acum. Deoarece toti câti s-au păstrat înlăuntrul Sfintei Biserici Universale, nu au primit nici adaosuri, nici omiteri. Si cu mare pedeapsă va fi condamnat cel ce va face fie adăugiri, fie omiteri.”
 • Sinodul de la Constantinopol din anul 1724″Cei care vor dezerta de la Ortodoxie si vor părăsi părintestile si dreptele dogme ale credintei si Predaniile obstesti ale Bisericii si vor decădea si se vor îndepărta cu inovatii si cu credinte absurde si cu obiceiuri eterodoxe si vor falsifica si vor măslui adevărul Ortodoxiei, acestia nici nu mai sunt, nici nu se mai numesc crestini cu adevărat, ci se taie si se despart de totalitatea mădularelor Bisericii si a crestinilor, ca niste eterodocsi si inovatori si se izgonesc afară din sfântul staul ca niste oi râioase si mădulare putrede.”
 • Sfântul Ioan Gură de Aur: Dacă cineva contraface măcar o mică parte a chipului regelui pe moneda regală, în felul acesta o falsifică; la fel şi în credinţa cea adevărată, acel care va schimba chiar cât de puţin în ea, o vatămă pe toată. Căci dacă, pe de o parte, dogma este răstălmăcită, şi înger de ar fi, să nu-l credeţi. Nimic nu foloseşte viaţa virtuoasă, dacă credinţa nu este sănătoasă. Dacă episcopul sau clericul este viclean în chestiunile credinţei, atunci fugi şi leapădă-te de el. Cel care doreşte mântuire personală, cel care vrea să fie un adevărat fiu al Bisericii Ortodoxe, acela caută la corabia lui Noe scăpare de potop. Cel care are teamă de trăsnetul straşnic al anatemei, care omoară sufletul şi trupul, acela să ia asupra-i dulcele jug al dogmelor Bisericii lui Hristos, să-şi îmblânzească îndărătnicia cugetului său, cu ajutorul legilor bisericeşti şi să se supună în toate maicii sale – Biserica… După mine, pacea nu este aceea care se ţine pe saluturile şi mesele comune fără rost, ci pacea întru Dumnezeu este cea care vine de la unirea duhovnicească.
 • Sfântul Ioan Iacob de la Neamţ (+1960): Iar câtiva dintre slujitorii Sfântului Altar din ziua de azi defaimă aceste sfinte canoane, numindu-le «bariere ruginite». Canoanele insuflate de Duhul Sfânt prin Sf. Apostoli si prin Sf. Parinti ai celor sapte Sfinte Soboare a Toată Lumea si zic: «Canoanele, de multa vechime pe care o au, au ruginit.» Nu zic ca ei de multa grasime si nefrica de Dumnezeu li s-a întunecat mintea si au napârlit, cazându-le si parul si barba si mustata, facându-se ca femeile. Cum e chipul Domnului si al Sfintilor si cum e chipul lor? De aceea, Sfintele Canoane ale Sfintilor ei le calca în picioare, dar predica sus si tare ca sunt ortodocsi”.
 • Sfântul Teodor Studitul (+826): „Atunci când Credinta e primejduita, porunca Domnului este de a nu pastra tacere. Daca e vorba de Credinta, nimeni nu are dreptul sa zica: „Dar cine sunt eu? Preot, oare? N-am nimic de-a face cu acestea. Sau un cârmuitor? Nici acesta nu doreste sa aiba vreun amestec. Sau un sarac care de-abia îsi câstiga existenta? … Nu am nici cadere, nici vreun interes în chestiunea asta. Daca voi veti tacea si veti ramâne nepasatori, atunci pietrele vor striga, iar tu ramâi tacut si dezinteresat?” „Sinodul nu este aceasta: sa se întruneasca simplu ierarhi si preoti, chiar daca ar fi multi; ci sa se întruneasca în numele Domnului, spre pace si spre pazirea canoanelor… si nici unuia dintre ierarhi nu i s-a dat stapânirea de a încalca canoanele, fara numai sa le aplice si sa se alature celor predanisite, si sa urmeze pe Sfintii Parinti cei dinaintea noastra… Sf. loan Gura de Aur a spus deschis ca dusmani ai lui Hristos sunt nu numai ereticii, ci si cei aflati în comuniune cu ei.” „Avem porunca de la însusi Apostolul Pavel ca, atunci când cineva învata ori ne sileste sa facem orice alt lucru decât am primit si decât este scris de canoanele Sinoadelor ecumenice si locale, acela urmeaza a fi osândit, ca nefacând parte din clerul sfintit. Nici un sfânt nu a încalcat legea lui Dumnezeu; dar nici nu s-ar fi putut numi sfânt, daca ar fi calcat-o.” „Si chiar daca am fi pacatosi în multe, totusi suntem ortodocsi si madulare ale Bisericii Universale, îndepartându-ne de orice erezie si urmând oricarui Sinod recunoscut ca a toata lumea sau local. Si nu numai acestora, ci si hotarârilor pe care le-au luat si le-au propovaduit Sinoadele. Nici nu este ortodox desavârsit, ci pe jumatate, cel care crede ca are dreapta credinta, dar nu se alatura dumnezeiestilor Canoane.” (Migne, PG Epistola II, 81)
 • Sfântul Nichifor Marturisitorul, patriarhul Constantinopolului (+828): „Si chiar daca foarte putini ramân înlauntrul Ortodoxiei si a bunei credinte, acestia sunt Biserica si în mâinile lor se gaseste autoritatea si apararea asezamintelor Bisericii. Si daca acestia ar trebui sa sufere pentru buna credinta, aceasta va fi vesnica lauda pentru ei si li se va darui mântuirea sufletului.” (Stupul Ortodox, 2000)
 • Sfântul Grigorie Palama (+1340): „Cei ce sunt în Biserica lui Hristos apartin adevarului, iar câti nu apartin adevarului, nu sunt nici în Biserica lui Hristos.”
 • Sfântul Marcu Eugenicul, Mitropolitul Efesului (+1444): „Credinta noastra este dreapta marturisire a Parintilor nostri. Cu ea, noi nadajduim sa ne înfatisam înaintea Domnului si sa primim iertarea pacatelor; iar fara de ea, nu stiu ce fel de cuviosie ne-ar putea izbavi de chinul cel vesnic. Toti Dascalii, toate Sinoadele si toate dumnezeiestile Scripturi ne îndeamna sa fugim de cei ce cugeta în mod diferit si sa ne îndepartam de împartasirea cu ei.” „Invataturile dascalilor apuseni nici nu le cunosc, nici nu le primesc, încredintat fiind ca sunt înselatoare, în materie de credinta ortodoxa nu exista concesie. Distrugerea credintei obstesti este pierzarea de obste a tuturor. Chestiunile credintei ortodoxe nu admit iconomia. Niciodata nu s-au îndreptat cele bisericesti prin solutii de mijloc, între lumina si întuneric poate cineva sa spuna ca exista ceva de mijloc, numit înserare sau amurg; dar intermediere între adevar si minciuna nu poate nimeni sa gândeasca, oricât s-ar stradui. Mijloc de împacare între adevar si minciuna nu exista! In problemele de credinta nu încape pogoramântul si iconomia, deoarece pogoramântul provoaca împutinarea credintei. Asta ar fi egal cu a spune: Taie-ti capul si du-te unde vrei.” „Noi pentru nimic altceva nu ne-am despartit de latini, decât pentru ca sunt nu numai schismatici, dar si eretici. Pentru aceasta nu trebuie nicidecum sa ne unim cu ei!”„Acela care îl pomeneste pe papa ca arhiereu ortodox este vinovat si latino-cugetatorul trebuie considerat ca un tradator al credintei. Prin urmare, fugiti de ei, fratilor, ca si de împartasirea cu ei, pentru ca unii ca acestia sunt apostoli mincinosi, lucratori vicleni. Nu este altceva de mirare daca si ispititorii lui Satana se preschimba în îngeri ai dreptatii, al caror sfârsit va fi dupa faptele lor.” „Ii rugam, si ce nu le spuneam care sa poata sa atraga chiar si inimile de piatra: sa revina la acea buna conglasuire pe care o aveam mai înainte si între noi si cu Parintii nostri, când toti spuneam aceleasi si nu exista în mijlocul nostru schisma… caci altfel parem „a cânta în gol” sau „a coace pietre” sau „a semana pe pamânt pietros” sau „a scrie deasupra apei” sau câte altele spun proverbele despre cele imposibil de realizat.” (Scurta scrisoare, P G 159, 1931 C)
 • Declaratiile vremii despre misiunea sfântului Visarion Sarai (+1701) în Ardeal: „La îndemnul lui, în multe locuri poporul nu mai merge la biserica, nu se serveste de preotii uniti, mortii si-i îngroapa fara prohod si fara mângâeri duhovnicesti, copiii si-i boteaza prin femei batrâne si se întâmpla si alte pagube duhovnicesti de felul acesta.” (din Proloage, vol.I, editia din anul 1991, dupa care citatul a fost scos…)
 • Sfântul Nicodim Aghioritul (+1809) „Se cuvine sa ne îngradim pe noi însine si sa ne separam de episcopii care, în chip vadit, staruie în greseala privitor la cele ce tin de credinta si de adevar, asadar se vadesc a fi eretici sau nedrepti. 33. „Zice înca si dumnezeiescul Hrisostom (ân voroava cea de La început era Cuvântul) „Nu te amageasca pe tine o ascultatorule adunarile ereticilor, ca au Botez dar nu luminare, ci se boteaza cu trupul, iar cu sufletul nu se lumineaza.” Ci si sfântul Leon în Epistolia cea catre Nichita zice: „Nici un eretic nu da sfintenie prin taine.” Iar Ambrosie în Cuvântul cel pentru cei ce se catehisesc, zice: „Botezul celor rau cinstitori de Dumnezeu, nu sfinteste” (Tâlcuirea Canonului 46 Apostolic, Pidalionul de la Neamt de la 1844)

ANATEMA IMPOTRIVA ECUMENISMULUI
a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse din afara Rusiei

“ANATEMA celor ce atacă Biserica lui Hristos învătând că Biserica Sa este împărtită în asa-zise “ramificatii” ce se deosebesc în doctrină si în felul de viată, sau că Biserica nu există vizibil, ci va fi formată în viitor când toate “ramificatiile” – sectele, denominatiunile si chiar religiile – vor fi unite într-un singur trup, si care nu deosebesc Preotia si Tainele Bisericii de cele ale ereticilor, ci spun că botezul si euharistia ereticilor sunt eficace pentru mântuire, prin urmare, celor ce cu bună-stiintă sunt în comuniune cu acesti eretici înainte-mentionati sau celor ce sustin, răspândesc sau păzesc erezia lor ecumenistă sub pretextul dragostei frătesti sau al presupusei uniri a crestinilor despărtiti, să fie Anatema!”
(Dată de Sinodul Episcopilor Bisericii Ortodoxe Ruse din diaspora, Vancouver- Canada, august 1983, iscălită de toti episcopii, spre a fi adăugată la sfârsitul anatemelor din Credinta Ortodoxiei, si pomenită mereu în prima Duminică a Postului Mare, Duminica Ortodoxiei)